Polityka prywatności/ Regulamin korzystania ze strony www.10pracownia.com

 

Drogi Użytkowniku,

Informuję, że strona,  której właśnie korzystasz, jest dostosowana do wymogów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Cel, zakres i sposób przetwarzania danych osobowych przez stronę www.10pracownia.com

 1. Administratorem Pani/Pana danych w serwisie jest 10 Pracownia Artur Kalinowski, reprezentowana przez Artura Kalinowskiego, właściciela firmy 10PRACOWNIA
  tel. 694 155 665

  ul. Dąbrowskiego 6K Rumia
  www.10pracownia.com
  biuro@10pracownia.com
 2. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się telefonicznie pod numerem +48 694 155 665  lub za pośrednictwem e-mail: biuro@10pracownia.com
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji  usług fotograficznych i szkoleniowych, jakie oferuje 10 PRACOWNIA- Artur Kalinowski.
 4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest art. 6. ust. 1 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1).
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne dla realizacji celu, jakim jest realizacja usługi.
 6. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne świadczące usługi na rzecz Administratora przy zachowaniu prywatności oraz praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane oraz przechowywane przez czas niezbędny do wykonania usługi jak i po jej zakończeniu, nie dłużej jednak, jak do przedawnienia roszczeń
  w stosunku do wykonanej usługi.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu przetwarzania danych.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 10. Osoba, której dane dotyczą, posiada również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 11. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.
 12. Zgodnie z przepisami RODO, samodzielnie wyrażają Państwo zgody na:
  • Przetwarzanie danych.
  • Publikację na Portfolio.
  • Publikację na Facebooku i Instagramie.
  • Zgoda na oznaczenie na Facebooku i Instagramie.